صفحه نخست

بسمه تعالی

 آرم دانشگاه

همایش سراسری سلامت سالمندان

NATIONAL CONGRESS ON AGING and  HEALTH

پوستر       

3-1 اسفند ماه 1391

برگزار کنندگان :

دانشکده پرستاری و مامایی

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

با همکاری

معاونت تحقیقات و فن آوری،

معاونت بهداشتیو معاونت آموزشی

 

 نتایج بررسی مقالات  اعلام گردید:

پذیرفته شدگان سخنرانی پذیرفته شدگان سخنرانی
پذیرفته شدگان پوستر پذیرفته شدگان پوستر