راهنمای ارسال مقاله

 1-خلاصه مقاله بایستی دارای عنوان، نام و نام خانوادگی نویسندگان و بخشهای اصلی مقاله( مقدمه، مواد و روشها، یافته  ها،بحث و نتیجه گیری و کلید واژه ها ) باشد .

2- حداکثر خلاصه مقاله در 300-250 کلمه با استفاده از نرم افزار word (  2003 یا 2007 ) و قلم

BLUTOS  با فونت 12 تایپ گردد .

3- ضروری است نام نویسنده مسئول به صورت  UNDERLINE  نوشته شده و  Email و آدرس دقیق محل کار و در صورت اشتغال پست سازمانی وی قید گردد.

توضیحات:

- صحت علمی و ادبی مقاله بر عهده نویسنده ( نویسندگان ) است.

- اولویت پذیرش با مقالات تحقیقی اصیل و همسو با محورهای همایش است .

- کمیته علمی همایش حق ویرایش مقالات را برای خود محفوظ  می دارد.

- پذیرش مقالات تنها به صورت الکترونیکی و از طریق Email معرفی شده بر روی پایگاه اطلاع رسانی همایش صورت خواهد گرفت.