هتل ها

شماره تماس برخی از هتل های کرمانشاه جهت اسکان

ردیف

نام هتل

تلفن

فاکس

1

آزادگان

08314299121

08314225593

08314296003

2

پارسیان

6-08314219151

08314219155

3

مهمانسرای دانشگاه علوم پزشکی

08318362989

08318360758

4

  جمشید

 08314296002-3

08314299666