برگزارکنندگان و حامیان همایش

برگزارکنندگان:


دانشکده پرستاری ومامایی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 

با همکاری

معاونت تحقیقات و فن آوری ، معاونت بهداشتی

و معاونت آموزشی