بسمه تعالی

آرم دانشگاه

همایش سراسری سلامت سالمندان

NATIONAL CONGRESS ON AGING and  HEALTH


پوستر

3-1 اسفند ماه 1391

برگزار کنندگان :

دانشکده پرستاری و مامایی

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

با همکاری

معاونت تحقیقات و فن آوری،

معاونت بهداشتیو معاونت آموزشی